Bedrijfspolis

Bedrijfspolis Wettelijk bent u verplicht tot herstel van de schade die u door uw fout aan derden werd veroorzaakt. Uw verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid vergoedt de schade die een derde lijdt als gevolg van een fout of nalatigheid in de exploitatie van uw bedrijf.

Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA) Uitbating

Deze verzekering beschermt de verzekerde tegen eisen om schadevergoeding die derden tegen hem instellen in het kader van de uitoefening van zijn beroep/handel/bedrijf. De verzekering zal de schade van het slachtoffer vergoeden. Dit is de “familiale verzekering” van het bedrijf.

Rechtsbijstand (RB) Uitbating

De rechtsbijstandverzekering zorgt ervoor dat alles wordt gedaan opdat de verzekerde krijgt wat hem toekomt • dienstverlening naar de klant toe, zoals het onderhandelen met de tegenpartij • anderzijds door het betalen van kosten om tot een minnelijke of een gerechtelijke oplossing van het geschil te komen. De verzekering strekt zich uit tot gebeurtenissen en feiten die verband houden met de exploitatie van de onderneming.

Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA) na levering

Deze verzekering beschermt de verzekerde tegen eisen om schadevergoeding die derden tegen hem instellen voor schade veroorzaakt door de geleverde goederen of de uitgevoerde werken. De verzekering zal de schade van het slachtoffer vergoeden.

Toevertrouwd Goed

De schade aan goederen die u werden toevertrouwd, kan in de meeste gevallen worden meeverzekerd.

Objectieve Aansprakelijkheid

Ook de voor exploitanten van bepaalde gebouwen wettelijk verplichte verzekering van aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing, zelfs zonder fout van de verzekerde, kan als waarborg worden opgenomen.